Regulamin
 
Ogólne postanowienia
 
§ 1.
Niniejszy regulamin obejmuje warunki i zasady świadczenia przez firmę KB Trans, usług transportowych, przesiedleń oraz ładunków handlowych na terenie Wielkiej Brytanii oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisanie listu przewozowego (dowodu nadania)-zwanego dalej listem przewozowym przez Nadawcę jest dowodem zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obydwu Stron, chyba że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.
 
 
 
Zakres działalności
 
§ 2.
1. Zakres działalności KB Trans obejmuje teren całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Londynu.
2. KB Trans świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 
Towary wyłączone z przewozu
 
§3.
1. Z przewozu są wyłączone towary:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości, albo ze względu na urządzenia wykorzystywane przez KB Trans, nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
2. Ponadto KB Trans nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, wyroby akcyzowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie; waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zobowiązuje się on zapłacić karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej KB Trans z tytułu wykonania usługi.
4. Zapłata kary, o której mowa powyżej, nie pozbawia KB Trans prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należności kary na zasadach ogólnych.
5. KB Trans może odmówić wykonania usługi, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
a) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.
 
Podstawowe warunki świadczenia usług
 
§ 4.
1. Przesyłka jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości po telefonicznym zgłoszeniu.
2. KB Trans doręcza towary i paczki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia, określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez KB Trans, jeżeli KB Trans wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
3. Z zasady doręczanie przesyłki do Odbiorcy odbywa się do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy. Koszty obustronnego przewozu ponosi Nadawca.
5. W przypadku nieopłacenia przesyłki przez Odbiorcę wszelkie obciążenia za wykonaną usługę spoczywają na Nadawcy.
 
Opłaty za usługi
 
§ 5.
1. Wysokość opłat za usługę określona jest w aktualnym Cenniku lub umowie zawartej pomiędzy KB Trans i Zleceniodawcą.
2. Opłaty gotówkowej można dokonywać przy odbiorze przesyłki w dniu jej doręczenia
4. Cennik KB Trans zawiera ceny brutto.
6. Płatności gotówkowych należy dokonywać do rąk kuriera doręczającego przesyłkę na podstawie wyceny z listu przewozowego.
 
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
 
§ 6.
1.Firma KB Trans z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usługi ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Firma KB Trans ponosi odpowiedzialność za powierzoną przesyłkę do kwoty 1000zł (jeden tyś złotych), o ile Zleceniodawca zadeklarował wyższą (lub niższą) kwotę wartości.
 
Reklamacje
 
§ 7.
1. Zarówno Nadaeca, jak i Odbiorca mają prawo do złożenia reklamacji w sprawie nienależytego wykonania usługi przez firmę KB Trans
 
2. KB Trans ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.
3. Klient może składać Reklamację drogą elektroniczną na adres : kontakt@kb-trans.pl
 
Postanowienia końcowe
 
§ 8.
1. W przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianych w przepisach szczególnych.
2. Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów - znajdując satysfakcjonujące rozwiązania dla obu stron.

 

 

img Przewóz przesyłek
img Przewóz pasażerów
img Komfort i bezpieczeństwo
  • img
  • img
DO CELU

Podróżuj bezpiecznie i komfortowo z KB Trans